14/10/17 จากติดลบ…สู่ติดลม ด้วยธุรกิจออนไลน์ 4.0 (เชียงใหม่)